ASSESSORAMENT

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ  PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU  





Què és el servei d’assessorament en la formació professional? 
 • És un servei que presta el centre educatiu a sol·licitud de la persona interessada i de forma personalitzada. Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallada de les capacitats i expectatives professionals i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants. Al finalitzar es lliurarà l’informe personalitzat d’assessorament.
 • Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.
 Places ofertades:
 • Família professional: Sanitat 
 • Places: 2
Requisits per poder realitzar el procés:
 • Haver complert 18 anys.  
 • Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.  
 • No estar inscrit/a simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.
Com podeu sol·licitar aquest servei?

Ho podeu sol·licitar al nostre centre en horari de secretaria.
Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament entrant a la següent adreça web: www.serveifp.cat/?cc=08058982 
1r. Cal que disposeu d’un correu electrònic per registrar-vos.
2n. Rebreu un correu amb un usuari i una contrasenya per entrar a l’aplicació.
3r. Accediu a l’aplicació per fer la sol·licitud.
4t. Escolliu centre i família. Ompliu les dades personals.
Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament: 

Del 26 de setembre al 3 d’octubre de 2016. 

Criteris d’admissió:

Prioritat per ordre d'inscripció i edat. 
Publicació de les llistes d’admesos: 11 d’octubre de 2016. 
Presentació de documentació: Del 17 al 21 d’octubre de 2016.

Cal presentar: 
 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida. 
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació. 
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas. 
 • Resguard de pagament del preu establert. 

Pagament del servei: 

Les persones admeses hauran de realitzar un únic pagament de 60€ pel procés d’assessorament.
El pagament es podrà realitzar de forma directa a l’administració del centre Santa Maria dels Apòstols, Rambla Prim, 146 . Tlf 93.314.90.11. email : escola@smapostols.org
De dilluns a divendres de 10:00h a 13:30h  De dilluns a dijous de 16:30h a 17:30h
  
Calendari del servei d’assessorament:

A partir del 25 d’octubre s’iniciaran les sessions d’assessorament.  

Les persones admeses al procediment rebran un correu electrònic on es convocarà per la primera sessió d’assessorament. Aquesta convocatòria també es penjarà al tauler d’anuncis del centre.

En aquesta sessió s’informarà als assistents de les properes dates del procés d’assessorament.

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Servei de reconeixement:

Les persones que vulguin fer el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per l'experiència laboral o en activitats socials hauran de tenir l'informe d'assessorament del cicle formatiu, pel que volen el reconeixement.

Calendari del servei de reconeixement:

Serà el mateix  que a l'assessorament.

 
Escola Santa Maria dels Apòstols © 2015 | escola@smapostols.org - Rambla Prim 146-152 - 93 314 90 11 - 08019 - BARCELONA